Darbības jomas 

Mežs

Meži neapšaubāmi ir viena no Latvijas bagātībām un to resursu izmantošana vienmēr ir bijusi saimnieciski nozīmīga.Tomēr mežs ir ne tikai koksnes avots, bet arī kompleksa un unikāla sistēma, kurā sastopama liela bioloģiskā daudzveidība un ir vērtība pati par sevi – sistēma, kurā, savstarpēji mijiedarbojoties, līdzās pastāv visdažādākie dzīvie organismi, un nepareiza meža apsaimniekošana var novest pie bioloģiskās daudzveidības samazināšanās.

Mežs asociējas ar tīru gaisu, īpašu smaržu, brīvības sajūtu un gaisotni, kur atpūsties no pilsētas trokšņa un steigas. Neraugoties uz relatīvi plašo teritorijas daļu, ko aizņem meži, tomēr novērojama tendence to platībām samazināties.

Mežs kā dabas resurss Latvijā ir sastopamas plašās teritorijās ar milzīgu bioloģisko daudzveidību, tādēļ to resursu saglabāšana ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. 

Vides attīstības biedrība pašlaik aktīvi darbojas, lai rastu risinājumus ilgstspējīgu risinājumu rašanai mežu apsaimniekošanā. Mūsu partneri ir Somijas institūts SYKE, Latvijas mežzinātnes institūts „Silava”, Tallinas universitātes ekoloģijas institūts un Upsalas universitātes mežzinātnes fakultāte Zviedrijā.


Enerģijas efektivitātes uzlabošana

Globālās klimata pārmaiņas šobrīd ir starp svarīgākajām vides problēmām pasaulē. Risinājumi vēl arvien nav viennozīmīgi, tomēr viens ir skaidrs – enerģijas iegūšanai, resursu izmantošanai jābūt ilgtspējīgai un efektīvai. 

Arvien lielāka nozīme tiek piešķirta enerģijas taupīšanai, energoefektivitātes palielināšanai un alternatīvo enerģijas avotu izmantošanai, lai mazinātu iespējamo ietekmi uz apkārtējo vidi. Šādu enerģijas avotu izmantošanas rezultātā nerodas kaitīgie izmeši, kā arī ļauj izmantot vietējos resursus. 

Biedrība šobrīd sadarbojas ar Krievijas nevalstisko organizāciju „Zaļais krusts” un radīs risinājumus Ostrovas pilsētas energoefektivitātes paaugstinšanai, kā arī informēs sabiedrību par pašlaik aktuālajām problēmām un risinājumiem enerģijas patēriņa samazināšanai.


Jūra

Ūdens ir dzīvības pamats. Latvijas teritorija ir ne tikai bagāta ar iekšemes ūdeņiem, bet to apskalo arī Baltijas jūra, kurai vienmēr ir bijusi liela nozīme gan vēsturiski, gan mūsdienās – tās krasta līnija Latvijas teritorijā stiepjas gandrīz 500 km garumā. Jūra kalpo ne tikai par ekoloģisko vidi tajā dzīvojošiem organismiem, bet ir īpaša arī ar savu piekrastes daudzveidību - baltajām pludmales smiltīm, kāpām un stāvkrastiem, kas veido tik tipisko Baltijas jūras piekrastes ainavu. 

Baltijas jūras noslogojums šobrīd ir visai intensīvs – satiksme, lauksaimnieciskā darbība un blīvā apdzīvotība neizbēgami ietekmē ūdens kvalitāti, tādēļ tās ekoloģiskajam stāvoklim tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. 

Biedrības darbība vērsta uz Baltijas jūras piesārņojuma mazinošu pasākumu veicināšanu, kā arī jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu. 

Vides attīstības biedrība pašlaik ir Latviju pārstāvošais partneris starpvalstu sadarbības projekta ietvaros SubMariner, kur tiek pētīti jauni jūras resursu izmantošanas veidi un rasti risinājumi ideju attīstībai.

Tāpat, biedrība aktīvi darbojas transnacionālās sadarbības projektā CleanShip, kur tiek rasti risinājumu krasta infrastruktūras pielāgošanai, lai tiktu mazināts kuģu radītā piesārņojuma apjoms.


Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Bioloģiskā daudzveidība ir ekosistēmu pastāvēšanas stūrakmens. Dabā it visos procesos pastāv mijiedarbība, tādēļ, līdzsvara saglabāšanai, katrai sugai ir milzu nozīme, pat ja tas nav acīmredzams.

Lai gan Latvijā vēl ir sastopama liela bioloģiskā daudzveidība un cilvēku nepārveidotas ekosistēmas, tomēr pastāv daudzi bioloģisko daudzveidību apdraudoši procesi, kas apdraud šo līdzsvara stāvokli.

Šobrīd diemžēl mēs varam būt liecinieki bioloģiskās daudzveidības samazināšanās procesam, kas var radīt neprognozējamas sekas. Mūsu mērķis ir sabiedrības apziņas veidošana, ka varam pastāvēt līdzās dabai tikai tādā gadījumā, ja dzīvojam bioloģiski daudzveidīgā vidē un izturamies pret to ar cieņu. 

 Pašlaik biedrība aktīvi gatavojas Life+ projekta iesniegšanai. Projekts tiks vērsts uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un sugu atjaunošanu. 

Biedrība sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo Botānisko dārzu un Tartu Universitātes botānisko dārzu radīs risinājumus vides izglītības infrastruktūras uzlabošanai, kā arī organizēs plašu sabiedrības izglītošanas kampaņu, lai informētu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmību un iespējam kā uzlabot situāciju.