Cleanship 

CLEANSHIP – Tīra kuģošana Baltijas jūrā

Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas starpvalstu projekts. Projekta vispārējie mērķi ir samazināt kuģu radīto gaisa piesārņojumu Baltijas jūrā un ostu pilsētās. Projekta rezultātā tiks panākti risinājumi, kurus varēs piemērot tieši, lai iegūtu mazāku piesārņojumu no kuģošanas neaizsargātā un viegli ietekmējamā Baltijas jūrā. Projekts apvieno 21 oficiālo partneri no 9 valstīm, kā arī 18 asociētus partnerus.

EU stratēģija: „Kļūt par paraugreģionu tīrai kuģošanai”

2009. gada jūnijā Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu par stratēģiju Baltijas jūras reģionam, kā arī rīcības plānu, atbildot uz Eiropas Padomes prasību, kas tika pieņemts Eiropas Padomē 2009. gada oktobrī. Stratēģija ir noteikusi piecus atbalsta virzienus. Katrs no tiem attiecas uz plašu politikas loku: 

Ekoloģiski ilgtspējīgs reģions; pārticīgs reģions; pieejams un pievilcīgs reģions; drošs un stabils reģions. 

Ekoloģiski ilgtspējīgā reģiona atbalsta virziens aptver sekojošas prioritārās sfēras:

1)      Samazināt barības vielu nokļūšanu jūrā līdz pieņemamam līmenim;

2)      Saglabāt dabiskās zonas, biodaudzveidību un zivsaimniecību;

3)      Samazināt bīstamo vielu izmantošanu un to ietekmi;

4)      Kļūt par paraugreģionu tīrai kuģošanai. 

Projekta būtībā ir kopīgas tīrās kuģošanas stratēģijas izstrāde, piecu pilotprojektu izstrāde un ar vidi saistītās infrastruktūras harmonizācija un standartizācija, kā, piemēram, krasta strāva, LNG un dabas gāzes piegāde un notekūdeņu uzņemšanas iekārtas no kuģiem. Kruīza līniju uzņēmumi tiks lūgti atturēties no notekūdeņu novadīšanas Baltijas jūrā un parakstīt atbilstošu brīvprātīgu vienošanos. 

Lai nodrošinātu pamatu šim uzdevumam, tiks veikti vairāki atbalsta pētījumi: 

1)      Pamatkalkulācija par emisiju partneru ostās;

2)      Pētījums par ar vidi saistītās infrastruktūras pieprasījumu ostās;

3)      Pētījums par elektrības un gāzes/LNG pieejamību;

4)      Pētījums par bunkurēšanas, strāvas, gāzes un LNG tirgu attīstību;

5)      Pētījums par esošajiem ekonomiskajiem instrumentiem, kā, piemēram, diferencētu ostu nodevu. 

Vispārinājums, harmonizācija un standartizācija 

Kopējā tīrās kuģošanas stratēģija BJR pieprasa daudz intensīvāku mijiedarbību starp visām ieinteresētajām personām kopumā un jo īpaši starp partneriem. Savstarpējā saistība un koordinācija notiek dažādos līmeņos.

Tādēļ projektam tiks izveidota Politiskā komiteja, kas nodrošinās politisko skatu uz kopējo stratēģiju un vērsīs uzmanību uz politiskajām organizācijām valsts un ES līmenī.

Turklāt projekts veiks konkrēta līmeņa darbības; četru darba grupu (WG) ietvaros projekta partneri apspriedīs kopējās līdzdalības intereses.

Pirmās WG ietvaros tiks izveidota kopējā stratēģija par ostu nodevu diferenciāciju un citiem ekonomiskajiem instrumentiem. WG 2,3 un 4\ nodarbosies ar visiem tīras kuģošanas aspektiem dažādos kuģošanas sektoros.

WG2 - „neregulāra satiksme, lielākoties kreiseri”

WG3 - "regulāra satiksme, galvenokārt prāmji un RoRo kuģi"

WG4 - iespējamie loģistikas maršruti, lai piegādātu LNG degvielu Baltijas jūras ostām"

Vairāk informācijas oficiālajā projekta mājas lapā: www.clean-baltic-sea-shipping.com