Aquafima 

AQUAFIMA - zivsaimniecības un akvakultūras integrācija ilgtspējīgai reģionālai attīstībai Baltijas jūras reģionā 

Baltijas jūras reģiona transnacionālās programmas starpvalstu projekts.

Zivsaimniecības nozare ir Baltijas jūras reģiona (BJR) valstu ekonomikas būtiska sastāvdaļa, jo īpaši piekrastes rajonos. Zivsaimniecības un akvakultūras pārvaldība un attīstība pēdējos gados rada bažas par visas nozares ilgtspējību. 

Ne visu zivju krājumi tiek ekspluatēti bioloģiski drošā veidā, jo to nozvejas ir pārāk lielas, pārsniedzot sugu saglabāšanai pieļaujamos apjomus. Ir steidzami vajadzīgi jaunie zivsaimniecības pārvaldības noteikumi un regulējumi. Atsevišķu zivju resursu stāvokli, kā arī zivsaimniecības nozari vismaz reģionālā mērogā varētu stabilizēt ar akvakultūras mērķtiecīgu attīstību, kuras potenciāls tiek izmantots nepilnīgi. Integrējot akvakultūru kopējā zivsaimniecības pārvaldībā, tā var veicināt jaunas darba vietas reģionos, kurus skāris zvejniecības apsīkums. 

Mērķis - projekta AQUAFIMA vispārējais mērķis ir integrēt akvakultūras un zivsaimniecības starptautisku pārvaldību, lai panāktu ilgtspējīgu reģionālo attīstību Baltijas jūras reģionā (BJR), pielietojot ekosistēmai draudzīgu pieeju.  

Uzdevumi un aktivitātes: 

 • Vietējo/reģionālo iestāžu, lēmumu pieņēmēju politiskajā līmenī, zinātnisko sektoru, zivsaimniecības un vides aizsardzības valsts un sabiedrisko organizāciju un citu ieinteresēto institūciju, piemēram, ICES, HELCOM, Baltijas jūras reģionālo konsultatīvo padomi, viedokļu apkopošana;
 • Pašreizējās nacionālo valstu un ES kopējās zivsaimniecības politikas analīze, izvirzot alternatīvas pārvaldības uzlabošanai, kas ietvertu  reģionālo pieeju un akvakultūras integrāciju;
 • Izvērtēt zivsaimniecības pārvaldības teritoriālās koncepcijas, balstoties uz veiktajiem starpvalstu pētījumiem Ščecinas līcī, Kuršu līcī, Vislas līcī un Rīgas līcī;
 • Jūras akvakultūras stāvokļa analīze: teritoriālie, ekoloģiskie, ekonomiskie un pārvaldības aspekti;
 • Dažādu zivju sugu krājumu atražošanas tehnoloģiju, ielaidumu rezultātu un lietderības novērtējums;
 • Attīstīt zivju resursu pārvaldībā integrētus akvakultūras zivju mazuļu ielaišanas modeļus;
 • Veicināt akvakultūras attīstību BJR, nodrošinot zināšanu un pieredzes apmaiņu starp projektiem un institūcijām, kā arī iesaistot citus ES reģionus.
 • Izstrādāt stratēģiju akvakultūras integrācijai reģionālās ekonomikas un tūrisma attīstībai, kā  arī nodarbinātības problēmu risināšanai;
 • Veicināt interesi un atsaucību BJR iedzīvotāju vidū par akvakultūras un zivaudzētavu produkciju;
 • Analizēt akvakultūras nozīmi zivju produktu aprites ķēdē;
 • Novērtēt akvakultūras attīstības aspektus sakarā ar integrēto krasta  zonas pārvaldību, vides aizsardzības un telpiskā plānojuma prasībām; 

Plānotie rezultāti: 

 1. Starptautiski integrēta, reģionāli orientēta un ilgtermiņā bāzēta zivsaimniecības pārvaldība BJR, saglabājot un stabilizējot zivju krājumu stāvokli, kopumā atļaus pilnīgāk un racionālāk tos ekspluatēt, uzlabos zvejnieku nodarbinātību un visas nozares sociālekonomisko ilgtspējību.
 2. Akvakultūras integrācija ar zvejniecību palīdzēs saglabāt BJR zivsaimniecības nozares kapacitāti un konkurētspēju, radīs jaunas darba iespējas un tūrismu pakalpojumus piekrastes reģionos.
 3. Tiks nodrošināta jūras akvakultūras paātrināta ilgtspējīga attīstība, integrējot to BJR piekrastes teritoriju plānošanā un vides aizsardzībā.
 4. Tiks uzlabota un starptautiski saskaņota akvakultūras izglītības sistēma, palielināta universitāšu un pētniecības centru kapacitāte, koordinēta zināšanu savstarpējā apmaiņa ar akvakultūras ražotājiem, zivsaimniecības nozares integrētas pārvaldības kvalitātes paaugstināšana. 

Sīkāku informāciju par projektu Jūs varat atrast apmeklējot oficiālo projekta mājas lapu www.aquafima.eu 

Projekta partneri: